"Έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένη έκδοση της προπτυχιακής εργασίας"