Η επιλογή αυτή σας διευκολύνει να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πλήθος μελετών, αξιολογήσεων, παρουσιάσεων και άλλων πηγών που αναφέρονται τη γνωστική περιοχή Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Υποδομών.

Η αναφορά των πηγών γίνεται με αλφαβητική σειρά, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και η δυνατότητα αναζήτησης με βάση τον τύπο του εγγράφου και τη θεματολογία του. Οι πηγές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν: α) γενικά, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, β) ως επικουρικό υλικό για σχετικά πανεπιστημιακά μαθήματα και γ) ως συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης για τις ερευνητικές ή μελετητικές σας δραστηριότητες.

Είναι ευνόητο ότι η αναφορά των πηγών αυτών δεν σημαίνει, απαραιτήτως, ότι τα μέλη της ομάδας μας συμφωνούν με ένα μέρος ή με το σύνολο του περιεχομένου καθεμιάς από αυτές.


 

010. Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Κανονισμοί για τη διασφάλιση του απορρήτου, ΦΕΚ 88, Τεύχος Β', 26 Ιανουαρίου 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Νομοθεσία, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα

020. Γκρίτζαλης Δ. (επ. επιμ.), Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Εννοιολογική θεμελίωση, ver . 1.0, Ερευνητική Ομάδα Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Οκτώβρης 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ορολογία, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα

030. Anton P., Silberglitt R., Scheider J., The Global Technology Revolution, MR-1307, RAND 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

040. Arquilla J., Ronfeldt R. (Eds.), Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, RAND, MR-1382-OSD, USA 2001 (Αvailable at: http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382.html ).
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Κυβερνοπόλεμος

045. Azrael J., Peterson D. , Russia and the Information Revolution, Issue Paper, RAND 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Κοινωνία της Πληροφορίας

047. Balkovich E., Bikson T., Bitko G., 9 to 5: Do you know if your boss knows where you are? , TR-197, RAND 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Επίβλεψη, Ιδιωτικότητα

050. Briney A., 2001 Industry INFOSEC Survey, Information Security, pp. 34-47, USA, October 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τάσεις, Μελέτη, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

060. British Computer Society and Henley Management College, Information Security Policy Management. A Survey of Senior IT Managers, United Kingdom 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τάσεις, Μελέτη, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

070. Carnegie Endowment for International Peace, Measuring Globalization, in Foreign Policy, January/February 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Παγκοσμιοποίηση

080. Castells M., Information Technology, Globalization and Social Development, United Nations Research Institute for Social Development, Discussion Paper no. 114, Switzerland 1999. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αρθρο, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Πληροφορίας

090. Chase M., Mulvenon J., Chinese dissident use of the Internet and Beijing 's counter-strategies, RAND, MR-1543, USA 2002 (available at : www.rand.org ).
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

100. Cleaver H., Computer-linked Social Movements and the Global Threat to Capitalism , University of Texas, USA, July 1999. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αρθρο, Hacking, Hactivism, Κοινωνία της Πληροφορίας

110. Computer Security Institute, 2002 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, CSI Inc., USA 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Διαχείριση Ασφάλειας

111. Computer Security Institute, 2003 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, CSI Inc., USA 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Διαχείριση Ασφάλειας

112. Computer Security Institute, 2004 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, CSI Inc., USA 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Διαχείριση Ασφάλειας

113. Computer Security Institute, 2005 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, CSI Inc., USA 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Διαχείριση Ασφάλειας

120. Cragin K., Chalk P., Terrorism and Development, RAND, MR-1630, USA 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Αναφορά, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών

130. Cronin B., Crawford H.,Information Warfare: Its Application in Military and Civilian Contexts,The Information Society,Vol.15,pp. 257-263,Taylor & Francis, 1999. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αρθρο, Κυβερνοπόλεμος, Κοινωνία της Πληροφορίας

140. Ernst & Young, Global Information Security Survey 2002, United Kingdom 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

150. Ernst & Young, Global Information Security Survey 2003, United Kingdom 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

152. Ernst & Young, Global Information Security Survey 2004, United Kingdom 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

160. European Commission, eEurope-2005: An Action Plan, Seville European Council, COM (2002) 263 final, Brussels, 28 May 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ευρωπαϊκή Οδηγία, Όραμα, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ηλεκτρονικό Εμπόριο

170. European Commission,Directive 1999/93/EC on a Community Framework for Electronic Signatures, Brussels,13 December 1999. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ευρωπαϊκή Οδηγία, Κοινωνία της Πληροφορίας, Κρυπτογραφία

180. European Commission, Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Brussels, 24 October 1995.download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ευρωπαϊκή Οδηγία, Ιδιωτικότητα, Κοινωνία της Πληροφορίας

190. European Commission, Proposal for a regulation establishing the European Network and Information Security Agency (ENISA), draft document, Brussels 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ευρωπαϊκή Οδηγία, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

200. European Commission, Creating a Safe Information Society by Improving the Security of Information Infrastructure and Combating Computer-related Crime, Brussels 2000. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ευρωπαϊκή Οδηγία, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Κοινωνία της Πληροφορίας

210. European Commission, Proposal for a Framework Decision on Combating Serious Attacks Against Information Systems, Brussels 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ευρωπαϊκή Οδηγία, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Κοινωνία της Πληροφορίας

220. European Commission, Future Bottlenecks in the Information Society, Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Center, Seville, June 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Όραμα, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

240. G, Hannemyr, Technology and Pleasure: Considering Hacking Constructive, 1999. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

250. Hewitt de Alcantara C., The Development Divide in a Digital Age , United Nations Research Institute for Social Development, Technology, Business and Society Programme, Paper no. 4, 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Αναφορά, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

260. Hundley R., Anderson R., Bikson T., Neu C. R., The Global Course of the Information Revolution: Recurring Themes and Regional Variations, RAND, MR-1680, USA 2003 (available at: www.rand.org ).
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Όραμα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Πληροφορίας

270. IBM, Autonomic Computing, IBM's Perspective on the State of Information Technology , USA October 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Όραμα, Autonomic Computing

280. Karygiannis Τ ., Owens L., Wireless Network Security: 802.11, Bluetooth and Handheld Devices, NIST Special Publication no. 800-48, USA 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Ασύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια

281. National Institute of Standards and Technology, "Guidelines on Cell Phone Forensics", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-101, May 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο, Ασύρματα Δίκτυα

282. National Institute of Standards and Technology, "Guidelines on PDA Forensics", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-72, November 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο, Ασύρματα Δίκτυα

285. Security Considerations for Voice Over IP Systems, NIST 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα, Διαδίκτυο

290. Kedzie C., Communication and Democracy: Coincident revolutions and the emergent Dictator's Dilemma , RAND, RGSD-127, USA 1997 (available at: www.rand.org ).
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Όραμα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

300. Libicki M., The role of technical standards in today's society and in the future, RAND 2000. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Πρότυπα

310. Nie N., Erbring L., Internet and Society: A Preliminary Report, Stanford Institute for the Quantitative Study of Society, USA 2000. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Διαδίκτυο

320. PAMPAS (Pioneering Advanced Mobile Privacy & Security), European Union, IST Programme, EU-IST-2001-37763 Project, Deliverables: D02 download pdf version , D04 download pdf version , D06 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Όραμα, Ασύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια

330. Polemi D., Biometric Techniques, European Trusted Services (ETS) Programme, Brussels, April 1997. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Βιομετρικές Τεχνικές, Προσωπικά Δεδομένα

340. Raymond E., The Cathedral and the Bazaar, First Monday Journal, Vol. 3, No. 3, March 1998. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αρθρο, Hacking, Hactivism, Open Source

350. Security Terminology, E-security and e-Payment terms. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ορολογία, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Εποικοινωνιών και Πληροφοριών

360. Shell T., Chow B., Grammich C., Designing Airports for Security, Issue Paper, RAND 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Αρθρο, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών

370. SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society), European Union, IST Programme, EC-IST-2000-26276 Project, Deliverable: Benchmarking Security and Trust in the Information Society in Europe and the US, March 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Όραμα, Ασφάλεια, Εμπιστοσύνη, Πρότυπα, Benchmarks

375. Tanielian T., et al., Exemplary Practices in Public Health Preparedness, TR-239, Centre for Domestic and International Health Security, RAND 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια

390. U.S. Commission on Critical Infrastructure Protection, Threat and Vulnerability Model for Information Security , USA 1997. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ανάλυση Επικινδυνότητας

400. U.S. Commission on Critical Infrastructure Protection, Critical Foundations: Protecting America's Infrastructure , USA 1997. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

405. U.S. Commission on Critical Infrastructure Protection, Public Confidence, Proceedings of an Academic Workshop, USA 1997. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

406. U.S. Commission on Critical Infrastructure Protection, Preliminary Roadmap for R&D for Protecting and Assuring Critical National Infrastructures, USA 1998. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

407. U.S. President's Information Technology Advisory Committee, Cyber Security: A Crisis of Prioritization, February 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

408. U.S. President's Information Technology Advisory Committee, Computational Science: Ensuring America's Competitiveness, June 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

410. U.S. Congress, Security in the Information Age: New Challenges, New Strategies, Joint Economic Committee, USA 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

420. U.S. Critical Infrastructure Assurance Office, Vulnerability Assessment Framework (ver. 1.1), prepared by KPMG, USA 1998. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών

430. U.S. Dept. of Homeland Security, The National Strategy for Homeland Security , USA 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

440. U.S. Information and Communications Sector, National Strategy for Critical Infrastructure and Cyberspace Security, USA 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

450. U.S. National Infrastructure Protection Centre, Cyber Protests: The Threat to the US Information Infrastructure, USA 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας, Hactivism

460. U.S. White House, Defending America's Cyberspace: National Plan for Information System Protection , An invitation to a dialogue, ver. 1.0, USA 2000. download pdf versionΛέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

470. U.S. White House, The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets, USA 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

480. U.S. White House, The National Strategy to Secure Cyberspace , USA 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Hacking, Κοινωνία της Πληροφορίας

490. U.S. White House, Status of Federal Critical Infrastructure Protection Activities, A report of the President of the US , USA 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

500. Vegh S., Hacktivists or Cyberterrorists?, First Monday Journal, Vol. 7, No. 10, October 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Hacking, Hactivism

505. Wermuth M., The Department of Homeland Security: The road ahead, CT-233, RAND, 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

510. Woodward J., Horn C., Gatune J., Thomas A., Biometrics: A look at facial recognition, RAND 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Βιομετρικές Τεχνικές, Ιδιωτικότητα

520. Wray S., Electronic disobedience and the WWW of hacktivism: A mapping of extraparliamentarian direct action net politics , WWW and Contemporary Cultural Theory Conference, Duke University, USA 1998. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Hacking, Hactivism

530. Pearson D. D. R., Auditor General's Report, "Protection of Critican Infrastructure Control Systems", Report 5, August 2005, Australia. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ανάλυση Επικινδυνότητας

540. European Commission,Joint Research Centre (DG JRC), Institute for Prospective Technological Studies, "Biometrics at the Frontiers: Assessing the Impact on Society, For the European Parliament Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs (LIBE)", Technical Report Series: EUR 21585 EN, 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιομετρικές Τεχνικές, Προσωπικά Δεδομένα

550. Ashbourn J., "The Social Implications of the Wide Scale Implementation of Biometric and Related Technologies", Background paper for the Institute of Prospective Technological Studies, DG JRC - Sevilla, European Commission, January 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιομετρικές Τεχνικές, Προσωπικά Δεδομένα

560. Cave J., "Economic Aspects of Biometrics", Background paper for the Institute of Prospective Technological Studies, DG JRC - Sevilla, European Commission, January 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιομετρικές Τεχνικές, Προσωπικά Δεδομένα

570. Dorizzi B., "Biometrics at the frontiers, assessing the impact on Society: Technical impact of Biometrics", Background paper for the Institute of Prospective Technological Studies, DG JRC - Sevilla, European Commission, January 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιομετρικές Τεχνικές, Προσωπικά Δεδομένα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

580. De Hert P., "Biometrics: legal issues and implications", Background paper for the Institute of Prospective Technological Studies, DG JRC - Sevilla, European Commission, January 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιομετρικές Τεχνικές, Προσωπικά Δεδομένα

590. National Institute of Standards and Technology, "Security Considerations in the Information System Development Life Cycle", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-64 REV. 1, June 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

595. National Institute of Standards and Technology, "Guideline on Network Security Testing", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-42, October 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαδίκτυο, Διαχείριση Ασφάλειας, Προστασία Υποδομών, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Hacking

596. Dominick Baier, Improving Application Security through Penetration Testing, Boston, USA, WinDev 2004 . download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια, Διαδίκτυο, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Hacking

600. National Institute of Standards and Technology, "Security Metrics Guide for Information Technology Systems", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-55, July 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

601. National Institute of Standards and Technology, "Guidelines on Electronic Mail Security", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-45 Version 2, February 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

602. National Institute of Standards and Technology, "Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-94, February 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

603. National Institute of Standards and Technology, "Establishing Wireless
Robust Security Networks: A Guide to IEEE 802.11i", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-97, February 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

604. National Institute of Standards and Technology, "Computer Security Incident Handling Guide", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-61, Revision 1, March 2008. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

605. National Institute of Standards and Technology, "Guidelines on Securing Public Web Servers", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-44, Version 2, September 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

606. National Institute of Standards and Technology, "Managing Risk from Information Systems, An Organizational Perpspective", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-39. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

607. National Institute of Standards and Technology, "An Introduction to Computer Security:
The NIST Handbook", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-12. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

608. National Institute of Standards and Technology, "Guidelines on Cell Phone and PDA Security", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-124. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

610. National Institute of Standards and Technology, "Guide to Selecting Information Technology Security Products", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-36, October 2003. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

620. National Institute of Standards and Technology, "Risk Management Guide for Information Technology Systems", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-30, July 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Πρότυπα, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας

630. National Institute of Standards and Technology, "Security Considerations for Voice Over IP Systems", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-58, January 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα, Διαδίκτυο

640. National Institute of Standards and Technology, "Guide for Developing Security Plans for Federan In",Special Publication 800-18, Revision , February 2006. download pdf versionΛέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα, Διαχείριση Ασφάλειας

645. National Institute of Standards and Technology, "Contingency Planning Guide for Information Technology Systems", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-34, June 2002. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα, Διαχείριση Ασφάλειας

650. National Institute of Standards and Technology, "Intrusion Detection Systems", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-31, November 2001. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα, Ανίχνευση Εισβολών

652. National Institute of Standards and Technology, "Biometric Data Specification for Personal Identity Verification ", , Special Publication 800-76, February 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιομετρικές Τεχνικές, Προσωπικά Δεδομένα

654. National Institute of Standards and Technology,"Guidelines for Media Sanitization",Special Publication 800-76, February 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Πρότυπα, Διαχείριση Ασφάλειας

657. National Institute of Standards and Technology, " Guidance for Securing Radio Frequency Identification (RFID) Systems", Special Publication 800-98, April 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

658. Informatin Security, National Institute of Standards and Technology, "Recommended Security Controls for Federal Information Systems, Revision 1, December 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

659. National Institute of Standards and Technology, "Managing Risk from Information Systems: An Organizational Perspective", Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-39, October 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Πρότυπα, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας

660. British Standards Institute, "An introduction to BS 7799: Understanding an Information Security Management System and its benefits" . download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Πρότυπα, Διαχείριση Ασφάλειας

680. Ministry of the Interior and Kingdom Relations, "Privacy-Enhancing Technologies, White Paper for Decision-Makers", the Netherlands, December 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

681. Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

682. Privacy Enhancing Technologies: State of the Art Review. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

683. Privacy, Technology and Europe. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

690. National Infrastructure Protection Plan (USA-November 2005). download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

700. National Institute of Standards and Technology, "Guide to Malware Incident Prevention and Handling". download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

710. Second World Information Technology Forum, "Gaborone Declaration". download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

720. Willy Geysen, Johan Verbruggen, "The Acceptance of Systemic Thinking in Various Fields of Technology and Consequences on the Respective Safety Philosophies". download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

730. Victor Kryssanov, Masayuki Okabe, Koh Kakusho, Michihiko Minoh, "Communication of Social Agents and the Digital City - A Semiotic Perspective. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Κοινωνία της Πληροφορίας

740. EuroStat, "Internet Use in Europe: Security and Trust". download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

750. Εθνική Ερευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας, VPRC. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

760. Guidance to the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, Part 2: Security, Confidentiality, Traffic and Location Data, Itemised Billing, CLI and Directories, Information Commissioner. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ευρωπαϊκή Οδηγία, Ιδιωτικότητα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Προσωπικά Δεδομένα

765. Computer Security Institute, Computer Crime and Security Survey, CSI/FBI, 2006. ner. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

766. Deloitte, 2006 Global Security Survey, 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

770. The SSL Protocol Version 3.0, Transport Layer Security Working Group, 1996.download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαδίκτυο

780. The TLS Protocol Version 1.0, Transport Layer Security Working Group, 1999.download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαδίκτυο

790. International Standard ISO/IEC 17799, "Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management", Reference number ISO/IEC 17799:2005.download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ασφάλεια Πληροφοριών, Πρότυπα, Διαχείριση Ασφάλειας

800. Draft British Standard 7799-2, "Information technology - Security techniques - Information Security Management Systems - Requirements", Reference number BS 7799-2:2005 (ISO/IEC FDIS 27001).download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Ασφάλεια Πληροφοριών, Πρότυπα, Διαχείριση Ασφάλειας

810. Bulletproof Wireless Security GSM, UMTS, 802.11 and Ad Hoc Security, by Praphul Chandra, Elsevier 2005.download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Βιβλίο, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ασύρματα Δίκτυα

820. Lee Sproull and John Patterson,"Making Information Cities Livable", Comm. of the ACM, Vol. 47, No.2, February 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Κοινωνία της Πληροφορίας

830. European Network and Information Security Agency (ENISA), Raising Awareness in Information Security - Insight and Guidance for Member States, December 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

840. European Network and Information Security Agency (ENISA), CERT Map. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Κοινωνία της Πληροφορίας

850. European Network and Information Security Agency (ENISA), Risk Management at ENISA. A road map from objectives to achieve practical results. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Πρότυπα, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας

860. European Network and Information Security Agency (ENISA), Who is Who Directory on Network and Information Security, December 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

870. Federar Ministry of the Interior, National Plan for Information Infrastructure Protection, Germany, October 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

880. Murakami T. and Fujinuma A., Ubiquitous Network: Towards a New Paradigm, Nomura Research Institute, August 2004. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

890. Murakami T., Ubiquitous Network: Business Opportunities and and Strategic Issues,Nomura Research Institute,August 2004 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

900. Murakami T., Establishing the Ubiquitous Network in Japan. From e-JAPAN to U-JAPAN, Nomura Research Institute,July 2003 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

910. International Telecommunication Union (ITU), The Internet of Things, Executive Summary, November 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

920. Networking and Information Technology Research and Development (NITRD), Grand Challenges: Science, Engineering, and Societal Advances Requiring Networking and Information Technology R&D, U.S., March 2004 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

940. Computer Research Association, Grand Research Challenges in Information Systems, U.S., 2003 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

950. Computer Research Association, Cyberinfrastructure for Education and Learning for the Future: A Vision and Research Agenda, U.S., 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυo, Προστασία Υποδομών

960. David C. Wyld, RFID: The Right Frequency for Government, E-Government Series, IBM Center for the Business of Government, October 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

970. U.S. Department of Homeland Security, Science and Technology Directorate, Identity Theft Technology Council (ITTC), Report on Online Identity Theft Technology and Countermeasures, Online Identity Theft: Phishing Technology, Chokepoints and Countermeasures, October 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυo, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

980. Center for Democracy and Technology, Digital Search and Seizure: Updating Privacy Protections to keep pace with Technology, 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

990. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs - Bureau of Justice Assistance, Engaging the Private Sector To Promote Homeland Security: Law Enforcement-Private Security Partnerships, September 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

999. Availability and Robustness of Electronic Communications Infrastructures, European Commission, 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

1000. Association for Computing Machinery, Statewide Databases of Registered Voters: Study Of Accuracy, Privacy, Usability, Security, and Reliability Issues commissioned by the U.S. Public Policy Committee of the Association for Computing Machinery, February 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

1010. R. Michael Alvarez, Thad E. Hall, The Next Big Election Challenge: Developing Electronic Data Transaction Standards for Election Administration, E-Government Series, IBM Center for the Business of Government, July 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

1020. US Congress, Homeland Security Act of 2002,107th CONGRESS, 2nd SESSION, H. R. 5005, 2002 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Νομοθεσία, Οραμα, Ασφάλεια Πληροφοριών, Προστασία Υποδομών, Τρομοκρατία

1030. Report of NSF Workshop and Planning Grant on "Mapping a Future for Optical Networking and Communications", July 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο, Ασύρματα Δίκτυα

1040. Report of NSF Workshop on "Overcoming Barriers to Disruptive Innovation in Networking", January 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο, Ασύρματα Δίκτυα

1050. Report of NSF Wireless Mobile Planning Group (WMPG) Workshop on "New Architectures and Disruptive Technologies for the Future Internet: The Wireless, Mobile and Sensor Network Perspective", August 2-3, 2005, New Brunswick, NJ download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο, Ασύρματα Δίκτυα

1060. Patterns of Global Terrorism, USA Department of State, May 2002.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1070. Just War, Ethics, and Terror, Review from William Nolte of the book Just War in the Age of Terror. 2004.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1080. Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures, CIA, 2003.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1090. Understanding Terror Networks, CIA 2004.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1100. Intelligence in the Civil War, CIA.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1110. Richards J. Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, CIA, 1999.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1120. The National Counterintelligence Strategy of United States, CIA, March 2005.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1130. Globalization and Off-shoring of Software. A report of the ACM Job Migration Task Force, ACM, 2006.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

1140. Globalization and Off-shoring of Software. A report of the ACM Job Migration Task Force (SUMMARY), ACM, 2006.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο

1150. Individual Preparedness and Response to Chemical, Radiological, Nuclear, and Biological Terrorist Attacks: A Quick Guide, Lynn E. Davis, Tom LaTourrette, David E. Mosher, Lois M. Davis, David R. Howell, Supported by the Alfred P. Sloan Foundation, RAND Public Safety and Justice, 2003.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Προστασία Υποδομών, Τρομοκρατία

1160. Russia and the Information Revolution, D. J. Peterson, RAND National Security Research Division, 2005.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1170. Handbook of Legal Procedures of Computer and Network Misuse in EU Countries (Technical Report), Lorenzo Valeri, Geert Somers, Neil Robinson, Hans Graux, Jos Dumortier, Prepared for the European Commission, RAND Europe, 2006.
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Νομοθεσία, Μελέτη, Ηλεκτρονικό Εγκλημα

1180. United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Report 2005 - Overview, Geneva.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1190. United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Report 2005 - Chapter 5, Geneva.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1200. United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Report 2005 - Chapter 6, Geneva.
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1210. Australian High Tech Crime Centre, Computer Crime and Security Survey, 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Οραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Διαδίκτυo, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα

1220. National Institute of Standards and Technology,"Information Security Handbook: A Guide for Managers ",Special Publication 800-100, June 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Μελέτη, Τάσεις, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

1230. Center of American Progress, "BioSecurity: A Comprehensive Action Plan ", June 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Προστασία Υποδομών, Τρομοκρατία

1240. Information Society Technologies, 6th FP, "Safeguards in a World of Ambient Intelligence (SWAMI): Threats, Vulnerabilities and Safeguards in Ambient Intelligence, Deliverable D3", (Eds.) Michael Friedewald, Ralf Lindner & David Wright, 03 July 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Οραμα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1250. Paul Resnick, Richard Zeckhauser, John Swanson, Kate Lockwood, "THE VALUE OF REPUTATION ON EBAY: A CONTROLLED EXPERIMENT", January 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Κοινωνία της Πληροφορίας

1260. PEW Internet and the American Life Project, "THE FUTURE OF THE INTERNET II", Janna Quitney Anderson, Lee Rainie, September 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Όραμα, Τάσεις, Μελέτη, Κοινωνία της Πληροφορίας, Διαδίκτυο, Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα

1270. "Meeting the challenge: the European Security Research Agenda". A report from the European Security Research Advisory Board, September 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Τάσεις, Τεχνική Αναφορά, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Ασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Τρομοκρατία

1280. "Research for a Secure Europe". Α Report of the Group of Personalities in the field of Security Research, 2004 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τάσεις, Ασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1290. "A Secure Europe in a Better World", European Security Strategy, December 2003 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Τάσεις, Παγκοσμιοποίηση

1300. "DHS Privacy Office Report to the Public Concerning the Multistate Anti-Terrorism Information Exchange (MATRIX) Pilot Project",Homeland Security, December 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Τάσεις, Παγκοσμιοποίηση

1310. "DHS Privacy Office Report to the Public on the Transportation Security Administration's Secure Flight Program and Privacy Recommendations",Homeland Security, December 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Τάσεις, Παγκοσμιοποίηση

1320. Stefano Di Paola, Giorgio Fedon, "Subverting Ajax", 23rd Chaos Communication Conference, December 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Ασφάλεια, Διαδίκτυο, Hacking

1330. "Ετήσια Μέτρηση των δεικτών των σχεδίων δράσης eEurope & i2010 για έτος 2006", Παρατηρητήριο, για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Μάρτιος 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Open Source

1331. "Report on the relative effectiveness of the regulatory frameworks for electronic communications in Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom", ECTA (European Competitive Telecommunications Association), November 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Open Source

1340. "Risk Management: Implementation principles and Inventories for Risk Management/Risk Assessment methods and tools", ENISA (European Network and Information Security Agency), June 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας, Προστασία Υποδομών, Πρότυπα

1350. "European Electronic Communication Regulation And Markets 2006 (12th Report)", Commision Of The European Communities (SEC(2007) 403), Volume 2, March 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας, Προστασία Υποδομών, Πρότυπα

1360. "European Electronic Communication Regulation And Markets 2006 (12th Report)", Commision Of The European Communities (SEC(2007) 403),Volume 1, March 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας, Προστασία Υποδομών, Πρότυπα

1370. "Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα", Παρατηρητήριο για την κοινωνία της Πληροφορίας, Μάρτιος 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τεχνική Αναφορά, Ασφάλεια, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Διαχείριση Ασφάλειας, Προστασία Υποδομών, Πρότυπα

1380. "E-communications household survey", TNS Opinion & Social, on request of the European Commission, December 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Ασφάλεια, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Πρότυπα

1390. "Network and Information Security Standards Report", ICT Standards Board, Issue 6.2 Final Version, 4 June 2007 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1400. "Network and Information Security Technologies", European Network and Information Security Agency, 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1410. "The Athens Affair",IEEE SPECTRUM, Vassilis Prevelakis & Diomidis Spinellis, July 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1420. "Security and Privacy Risks in Futute IT",European Network and Information Security Agency, Institute of Computer Science and Social Studies, March 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1420. "Global Rish Report: A Flobal Risk Network Report", World Economic Forum, January 2008 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1430. "Critical Homeland Infrastructure Protection", U.S. Dept. of Homeland Security, Defence Science Board Task Force, Office of the Under Secretary of Defence For Acquisition, Technology and Logistics, Washington D.C., 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών, Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνία της Πληροφορίας

1500. "Handbook for Bloggers and Cyber-Dissidents", Reporters without Borders, www.rfs.org, September 2005. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας

1510. "eGovernment in Greece: FactSheets", IDABC European eGovernment Services, epractice.eu, European Comission, December 2007. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Όραμα, Κοινωνία της Πληροφορίας

1520. "Internet Protocol Telephony & Voice Over Internet Protocol", Security Technical Implementation Guide, Version 2, Release 2, April 2006. download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Προστασία Υποδομών, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1530. "Global ΙΤ Project Management Survey", KPMG, 2005 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τάσεις, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1540. "Federal Program for Certifying Voting Systems Needs to Be Further Defined, Fully Implemented, and Expanded", United States Government Accountability Office (GAO), 2008 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1550. "Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (eGovernment), Κοινωνία της Πληροφορίας, 28 Σεπτέμβρη 2006 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1560. "Βέλτιστες Πρακτικές χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Δημόσιο - Στα κράτη Μέλη της ΕΕ25 και Διεθνώς",Κοινωνία της Πληροφορίας, Φεβρουάριος 2007 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1570. "The Municipal and Utility Guidebook to Bringing Broadband Fiber Optics to Your Community", 2008 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1580. "Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης : Στρατηγικός Σχεδιασμός ", e-Goverment Forum, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. , Σεπτέμβρης 2008 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1590. "Enhancing child safety and online technologies", Berkman Center for Internet & Society, Harvard University, 31 December 2008 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1600. "CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Programming Errors", The SANST Institute download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

1601. "Global Security Servey", Deloitte, 2008 download pdf version

1610. "Applied Cryptography", Bruce Schneier, Publisher: John Wiley & Sons, Inc., 1996 download pdf version

1620. "System and Network Security Acronyms and Abbreviations", Karen Scarfone, Victoria Thompson, 2009 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ακρωνύμια, Συντομογραφίες, Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων, NIST

1630. "Cyberdeterrence - Cyberwar",Martin C. LibiCki, 2009 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Άρθρο, Κυβερνοπόλεμος, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών

1640. "International Standard ISO/IEC 17799-1, Information technology - Code of practice for information security management ", Reference number ISO/IEC 17799:2000(E), 2000 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Πρότυπα, Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Ασφάλειας

1650. "AMBER (Assesing, Measuring and Benchmarking Resilience)",Aad van Moorsel,Eugenio Alberdi, Raul Barbosa et.al, Deliverable: State of the Art, 2009 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Benchmarks

1660. "The European Network and Information Security Market, Scenario, Trends and Challenges, IDC EMEA, Final Study Report", 2009 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Τεχνολογίες Επικοινωνιών

1670. "Cloud Computing, Benefits, risks and recommendations for information security", ENISA, 2009 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Τεχνολογίες Επικοινωνιών

1680. "Security and the Cloud", Jonathan Penn, 2010 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Cloud, Security, Υπολογιστικό Νέφος

1690. "2010 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Programming Errors", The MITRE Corporation, 2010 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Τεχνολογίες Επικοινωνιών

1700. "Global Risks 2010, A Global Risk Network Report", World Economic Forum, 2010 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Τεχνολογίες Επικοινωνιών

1710. "Top Threats to Cloud Computing, Cloud Security Alliance", March 2010 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών, Τεχνολογίες Επικοινωνιών

1720. "Findings from the 2011 Global State of Information Security Survey", Price Waterhouse Coopers, 2011 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Ασφάλεια Πληροφοριών

1730. "Glossary of Key Information Security Terms", Richard Kissel, Publisher: NIST, Inc., 2011 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Μελέτη, Ασφάλεια Πληροφοριών

1740. "America's Cyber Future: Security and Prosperity in the Information age", Robert E.Kahn, Mike McConnell, Peter Schwartz, 2011 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Κυβερνοπόλεμος, Τρομοκρατία, Προστασία Υποδομών

1750. "National Security Strategy", 2010 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά:strategy, security, national

1760. "Department of Defence Strategy for Operating in Cyberspace", 2011 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά:strategy, cyberspace,defence

1770. "Παγκόσμια Έρευνα για την Ασφάλεια των Πληροφοριών - Πρώτη μελέτη για την Ελλαδα" , Αστέριος Βουλανάς, 2012  download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Αναφορά, Seconomics

1780. "Report on Annual Privacy Forum 2012", Preneel, Ikonomou, 2012 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνική Αναφορά, Ιδιωτικότητα, ENISA

1790. "Surveillance, fighting crime and violence", Trilateral Research and Consulting LLP, 2012 download pdf version
Λέξεις - κλειδιά: Surveillance, crime, violence