Τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας μας έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν σε έργα Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), σε μελέτες, σε εμπειρογνωμοσύνες, σε πειραματικές αναπτύξεις, σε ανάπτυξη προτύπων, σε προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, καθώς και σε άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναφέρονται, ειδικά και εστιασμένα και στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών.

Η συμμετοχή όλων των μελών (ΔΕΠ, ερευνητών, εξωτερικών συνεργατών) της Ερευνητικής Ομάδας μας στην εκπόνηση των έργων που αναλαμβάνουμε, κατά καιρούς, γίνεται μέσω του αρμόδιου οργάνου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ). Τα έργα που έχουμε αναλάβει έχουν χρηματοδοτηθεί από πολλές διεθνείς ή εγχώριες πηγές και αναφέρονται στη συνέχεια, ομαδοποιημένα σύμφωνα με το είδος της πηγής της χρηματοδότησης.

Για να ενημερωθεί αναλυτικότερα για κάποιο έργο μπορεί να συμβουλευθεί τους παρακάτω συνδέσμους:

Πίνακας συνεργασιών

Αναλυτικός Πίνακας έργων ασφάλειας

Συνοπτικός Πίνακας έργων ασφάλειας

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, η περιγραφή κάθε έργου διατίθεται σε μορφή pdf και η αναφορά του συνοδεύεται από το μέγεθος (on disk) του σχετικού αρχείου. Η παράθεση των έργων γίνεται με αλφαβητική σειρά του ακρωνυμίου τους.