Υλικό για το σεμινάριο

download pdf version Ενότητα 1 - Ορολογία Ασφάλειας ΤΠΕ

download pdf version Ενότητα 2α - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

download pdf version Ενότητες 2β, 2γ - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

download pdf version Ενότητα 4 - Gap Analysis

download pdf version Ενότητα 5 - Εκτίμηση Αντικτύπου

download pdf version Ενότητα 6 - Αποτίμηση Επικινδυνότητας

download pdf version Ενότητα 10 - OWASP

download pdf version ΓΚΠΔ - Κανονισμός 2016-679

download pdf version ΓΚΠΔ - Ενημερωτικό Φυλλάδιο