Υλικό για το σεμινάριο

download pdf version Ενότητα 1 - Ορολογία Ασφάλειας ΤΠΕ

download pdf version Ενότητα 2α - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

download pdf version Ενότητες 2β, 2γ - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

download pdf version Ενότητα 3 - Ειδικά θέματα (δεδομένα εργαζομένων, προστασία απορρήτου εργαζομένων κτλ.)

download pdf version Ενότητα 4 - Gap Analysis

download pdf version Ενότητα 5 - Εκτίμηση Αντικτύπου

download pdf version Ενότητα 6 - Αποτίμηση Επικινδυνότητας

download pdf version Ενότητα 7 - Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας

download pdf version Ενότητα 8 - Έλεγχος Λογισμικού

download pdf version Ενότητα 9 - Τεχνολογίες Προστασίας-Κρυπτογραφία

download pdf version Ενότητα 10 - OWASP

download pdf version Ενότητα 11 - Τεχνολογίες προστασίας Δικτύων-Εύχρηστες τεχνικές

download pdf version ΓΚΠΔ - Κανονισμός 2016-679

download pdf version ΓΚΠΔ - Ενημερωτικό Φυλλάδιο

download pdf version ΓΚΠΔ - Υλικό για το CNIL

download pdf version ΓΚΠΔ - DPIA Case Study